Party List Groups – 2007 Philippines Elections

1 1-United Transport Koalisyon 1-UTAK
2 AA-KASOSYO Party AA-KASOSYO
3 Aangat Tayo AT


4 ABAKADA GURO formerly Advocates and Adherents of Social Justice for School Teachers and Allied Workers ABAKADA
5 Abanse! Pinay ABANSE! PINAY
6 Abante Ilonggo, Inc. ABA ILONGGO
7 Abono ABONO
8 Action for Democracy and Development for the Tribal People ADD-TRIBAL
9 Action for Dynamic Development, Inc., ADD
10 Advocacy for Teacher Empowerment Through Action, Cooperation and Harmony Towards Educational Reforms, Inc. A TEACHER
11 Advocates for Special Children and the Handicapped Movement ASAHAN MO
12 Agbiag! Timpuyog Ilocano, Inc. AGBIAG!
13 Aging Pilipino Organization, Inc, AGING PINOY
14 Agricultural Sector Alliance of the Philippines, Inc. AGAP
15 Ahon Pinoy AHON
16 Ahonbayan* AHONBAYAN
17 Akbay Pinoy IFW-National, Inc. APOI
18 Akbayan! Citizen’s Action Party AKBAYAN
19 Aksyon Sambayanan AKSA
20 Alagad ALAGAD
21 Alay sa Bayan ng Malayang Propesyonal at Repormang Kalakal ABAY PARAK
22 Alliance for Barangay Concerns ABC
23 Alliance for Nationalism and Democracy ANAD
24 Alliance of Associations of Accredited Workers in the Water Sector, Inc. AAWAS
25 Alliance of Neo-Conservatives ANC
26 Alliance of People’s Organizations APO
27 Alliance of Rural Concerns ARC
28 Alliance of Vendors and Traders of the Philippines VENDORS
29 Alliance of Volunteer Educators AVE
30 Alliance Transport Sector ATS
31 Alyansa ng Mamamayang Naghihirap ALMANA
32 Alyansa sa May Kapansanang Pinoy AKAPIN
33 Alyansa ng mga Grupong Haligi ng Agham at Teknolohiya Para sa Mamamayan, Inc. AGHAM
34 Alyansa ng Sambayanan Para Sa Pagbabago ASAP
35 Alyansang Bayanihan ng Magsasaka, Manggagawang Bukid at Mangingisda – Adhikain at Kilusan ng Ordinaryong Tao ABA-AKO
36 An Waray AN WARAY
37 Anak Mindanao AMIN
38 Anak Pawis*** ANAKPAWIS
39 Ang Bagong Bayan na Nagtataguyod ng Demokratikong Ideolohiya at Layunin BANDILA
40 Ang Galing Pinoy AG
41 Ang Laban ng Indiginong Filipino ALIF
42 Ang Samahan ng mga Mangangalakal Para Sa Ikauunlad ng Lokal na Ekonomiya (A SMILE) formerly Samahan ng mga Mangangalakal Para Sa Ikauunlad ng Lokal na Ekonomiya A SMILE
43 Angat Antas Kabuhayan Pilipino Movement AANGAT KA PILINO
44 Angat Ating Kabuhayan Pilipinas, Inc. ANAK
45 Arts Business and Science Professionals ABS
46 Asosasyon ng mga Maliliit na Negosyanteng Gumaganap AMANG
47 Assalam Bangsamoro People’s Party ASSALAM
48 Association of Administrators, Professionals and Seniors AAPS
49 Association of Philippine Electric Cooperatives APEC
50 Babae Para Sa Kaunlaran BABAE KA
51 Bago National Cultural Society of the Philippines BAGO
52 Bagong Alyansang Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan BATAS
53 Bagong Tao Movement BTM
54 Bahandi Sa Kaumahan Ug Kadagatan BAHANDI
55 Barangay Association for National Advancement of Transparency BANAT
56 Bayan Muna** BAYAN MUNA
57 Bigkis Pinoy Movement BIGKIS
58 Biyaheng Pinoy BP
59 Biyayang Bukid BIYAYANG BUKID
60 Buhay Hayaan Yumabong BUHAY
61 Citizens Battle Against Corruption CIBAC
62 Coalition of Associations of Senior Citizens in the Philippines, Inc. SENIOR CITIZENS
63 COCOFED-Philippine Coconut Producers Federation, Inc. COCOFED
64 Confederation of Grains Retailers Association in the Philippines GRECON
65 Cooperatives-Natco Network Party COOP-NATCO
66 Democratic Independent Workers Association, Inc. DIWA
67 Gabriela Women’s Party** GABRIELA
68 Hanay ng Aping Pinoy HAPI
69 Kabataan KABATAAN
70 Kabukluran ng mga Kababaihang Filipina sa Timog Katagalugan BUKLOD FILIPINA
71 Kalahi-Advocates for Overseas Filipino KALAHI
72 Kapatiran ng mga Na Kulong na Walang Sala KAKUSA
73 Kasangga sa Kaunlaran, Inc. ANG KASANGGA
74 Koalisyon ng Katutubong Samahan ng Pilipinas KASAPI
75 Luzon Farmers Party BUTIL
76 Novelty Entrepreneurship and Livelihood for Food, Inc. NELFFI
77 Partido ng Manggagawa PM
78 People’s Movement Against Poverty PMAP
79 Pwersa ng Bayaning Atleta PBA
80 Sandigang Maralita SM
81 Sanlakas SANLAKAS
82 Seaman’s Party Inc. SPI
83 Suara Bangsamoro SUARA
84 Sulong! Barangay Movement SB
85 The True Marcos Loyalist (for God, Country and People) Association of the Philippines, Inc. BANTAY
86 Trade Union Congress Party TUCP
87 Union of the Masses for Democracy and Justice*** UMDJ
88 United Movement Against Drug UNI-MAD
89 Veterans Freedom Party VFP
90 You Against Corruption and Poverty YACAP
91 Youth League for Peace Advancement LYPAD
*Subject to pending case docketed as SPA 07-021
**Subject to pending cases docketed as SPP 07-015 and SPP 07-016
***Subject to pending case docketed as SPP 06-065 (PL)